กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน ประจำปี 2562
ให้กับ นายสุชาติ พวนขุนทด (ผู้พิการทางสายตา) อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 1 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทดร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป
จำนวน 15 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด
กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด