จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสอง ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราทิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในปี 2562 ในพื้นที่อำเภอสอง จำนวน 6 หลัง ดังนี้
1.นายเกลี้ยง กันทา บ้านเลขที่ 62/2 บ้านห้วยกาน หมูที่ 8 ต.ห้วยหม้าย
2.นายเหรียน กาเดช บ้านเลขที่ 185/6 บ้านสันปู่สี หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง
3.นายประกิต ขันทะบุตร บ้านเลขที่ 45/1 บ้านข่วงชมพู หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน
4.นายประวัติ สอิ้งทอง บ้านเลขที่ 118/1 บ้านเทพสุนทรินทร์ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกลาง
5.นายบุญธรรม สรรพช่าง บ้านเลขที่ 18 บ้านหนองสี้ยว หมู่ที่ 4 ต.หัวเมือง
6.นายสุรพล ธรรมทัต บ้านเลขที่ 71 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 7 ต.สะเอียบ

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่