จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพิธี
มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราทิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในปี 2562 ในพื้นที่อำเภอลอง จำนวน 3 หลัง ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการฯ มีผู้รับมอบ ดังนี้
1.นายเสาร์แก้ว กองคำ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปิน
2.นางตอง หมูแปง บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยอ้อ
3.นางจันดี ดอนแก้ว บ้านเลขที่ 20/2 หมู่ที่ 7 ต.บ่อเหล็กลอง

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่