จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน
ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 " ในพื้นที่ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 หลัง
ดังนี้
1. ครอบครัว นางสาวเนาวพร จันทร์สถิตย์ บ้านเลขที่ 3/3 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ครอบครัว นายเหี้ยง จันทร์พิทักษ์ บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ปลัดอำเภอคีรีรัฐนิคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี
ดังกล่าวด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี