จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07.45 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการฯ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก,มอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 60 ชุด /ออกเยี่ยมบู๊ทของส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรม อาทิ ชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมออกเยี่ยมครัวเรือนยากไร้ พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือนตามโครงการ “ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง ” ได้มอบชุดธารน้ำใจเครื่องอุปโภค บริโภคให้ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์