กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสุภาลักษณ์  ใครบุตร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานเปิด
พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี
นายก อบต.อินทร์แปลง ปลัด อบต.อินทร์แปลง พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.รพ.สต.บ้านแสงเจริญ ผอ.รร.บ้านอินทร์แปลง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ
วานรนิวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลอินทร์แปลง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลอินทร์แปลง ผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน ๑๑๐ คน

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส
กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส
กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส
กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส