กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฤษณา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลกฤษณา ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสวัสดี หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา
จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 2 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์
กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์
กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์
กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์
กิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์