จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด "
ณ หมู่ที่ 2 หมู่ ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายสนั่น ปล้องพันธุ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 95 ม. 5 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
2.นางฮอน รักจิตร์ อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 5 ม. 5 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
3.นางชม มากสุข อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 53 ม. 6 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
4.นางสาวผิน สุขสวัสดิ์ อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 50 ม. 5 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
5.นางลั่น รอดชุม อายุ 112 ปีบ้านเลขที่ 16 ม. 1 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง