จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบหมายให้
นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก /สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนยากไร้ จำนวน 20 คัน ตามโครงการส่งน้องไปโรงเรียน และถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 100 ชุด จากสถานี
กาชาดเทพรัตน์ที่ 13

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก