จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาววรรณีดา ลาหมีด บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายพลรัช รองเลื่อน
นายอำเภอตะโหมด กล่าวต้อนรับ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนอำเภอป่าบอน
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาประจำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติส่งมอบบ้านกาชาด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งมอบ
บ้านกาชาดฯ ได้มอบเงินและของที่ระลึกให้แก่ บ้านนางสาววรรณีดา ลาหมีด บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง