จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
นำโดย คุณทิพย์วรรณ นามพรม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ
ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร จำนวน 2 หลังให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่
อำเภอเขาสวนกวาง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ
189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ หลังที่ 17 ให้แก่ครอบครัวนางปัทมา ภูแซมศรี ณ บ้านเลขที่ 386 บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1
ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง หลังที่ 18 ให้แก่ครอบครัวนางสาวบุญช่วย นุสีวอ ณ บ้านเลขที่ 232 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอ
เขาสวนกวาง และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ
และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น