จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น, อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายวงศ์วริศ เหมียดไธสง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภออุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภออุบลรัตน์ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 16 ให้แก่ครอบครัว นายสมบัติ โชคลา
ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพ
ชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น