จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง โดยการสนับสนุนจากกโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงาน/องค์กรสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ในจังหวัดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง