จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายนพ พงศ์ผลาดิสัย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ออกเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอโนนคูณจำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการรับความช่วย เหลือตามโครงการ
กาชาดเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอโนนคูณ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดฯ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุมัติงบประมาณในการปรับสภาพบ้าน 1 หลัง
เป็นเงิน 46140 บาท นอกจากนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวผู้ยากไร้และด้อยโอกาสครอบครัวละ
1 ชุด และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ