จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านฝาง หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 15 ให้แก่ครอบครัว นายพรม มาวัน และออกเยี่ยมพร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ
และชุดเครื่องครัวแก่ครอบครัว นางหนูแดง ชามนตรี ผู้ได้รับอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30
และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัว
ผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น