จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 31/1 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ประชาชนชาวอำเภอสีชมพู ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 15 ให้แก่ครอบครัว นางโจม กวงเวียน ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม
10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัว
ผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น