จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09,00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปี 2562 โดยมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของครอบครัวละ 2,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน
30 ราย โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธี

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี