จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชน " จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 80 ชุด และแจกเสื้อผ้าและไอศกรีมฟรี
ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ภายในงาน

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี