จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ บ้านเลขที่ 61 บ้านชนบทคุ้มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นายใจเพชร ขวาลำธาร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชนบท
หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอชนบท ประชาชนชาวอำเภอชนบท ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 13 ให้แก่ครอบครัว นางสาวทองมาก เสคำพันธ์
ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
ถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น