จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 273 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล กิ่งกาชาดอำเภอพล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพล
ประชาชนชาวอำเภอพล ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณปาณิสรา ธรรมฤทธิ์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพล ร่วมพิธีมอบบ้าน
พักอาศัย หลังที่ 12 ให้แก่ครอบครัว นางสาวสำลี เกาะยุทธ์ ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็น
สวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพักอาศัย
ดังกล่าวด้วย

 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น