กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประกอบพิธีเนื่องใน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ และมอบแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๒ ด้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น โดยนายอนุวัตร ปวีณาภรณ์ ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบเงินให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
และนางทองเพ็ชร เถื่อนบัวระบัติ ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบเงินให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่