จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปากปรน ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังได้มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัย จำนวน 31 ราย มอบขนม นม และกระป๋องออมสินให้เด็กนักเรียนจำนวน 131 รายด้วย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง