จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย " หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " ประจำปี 2562 โดยพร้อมกันนี้ นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ  และผู้สูงอายุของอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมการ
อบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก