จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ มอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพผู้ยากไร้ และแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย  ดังนี้
1.นางสาวอรทัย โยธารส บ้านเลขที่ 171 ม.7 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอุปกรณ์/เครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ ดังนี้
1.เครื่องจักรอุตรสาหกรรม (จูกิ 6550) จำนวน 1 หลัง ราคา 9,500 บาท
2.ผ้าฝ้ายทอมือ สำหรับตัดเสื้อผ้าขาย 50 เมตร ละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
3.ผ้าเส้นหรือเศษผ้า สำหรับทำพรมเช็ดเท้าขาย 200 กิโล เป็นเงิน 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 19,500 บาท

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์