จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนสถานี
กาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เทศบาลตำบลไม้งาม เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก