จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางบุษกร สวัสดิ์แสน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมโครงการ
หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ออกหน่วยเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม และรักษาสัตว์ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
เป็นต้นไป โดยมี หน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้ารักษาประเภทต่าง ๆ และร่วมสนับสนุน อาหารว่างเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่เข้ารับบริการ
ณ บริเวณพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้ารับการรักษาโรคทั่วไป จำนวน 14 ราย ทันตกรรม จำนวน 12 ราย
สัตว์ จำนวน 13 ตัว

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี