กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา
ป.อาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ วัดศรีสะอาด หมู่ 4 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดย ได้มอบถุงยังชีพ
จำนวน 20 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ