จังหวัดน่าน

เมื่อ วันนี้ 19 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางปราณี สวามิภักดิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ตามโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา 2 หลัง
1. นายธวัชชัย คำมานะ บ้านเลขที่ 174 หมู่ 7 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา
2. นางวันดี สมบูรณ์ บ้านเลขที่ 47 หมู่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านให้การสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 60,000 บาท และได้รับความร่วมมือ
จากอำเภอเวียงสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน