จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะกรรมการฯ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
โครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก,มอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ชุด /ออกเยี่ยมบู๊ท
ของส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรม อาทิ ชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมออกเยี่ยมครัวเรือนยากไร้ พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือนตามโครงการ “ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ”ได้มอบชุด
ธารน้ำใจเครื่องอุปโภค บริโภคให้ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์