จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยมี
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ดำเนินการโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายยิ้ม
ให้ประชาชน อ.สิเกา จ.ตรัง ดังนี้
1. เวลา 07.00 น. กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลเขาไมแก้ว ม.1
2 .เวลา 08.00 น. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ( เครือข่าย) เรื่องผักไฮโดรโปนิกส์ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง) ม.1 ต.เขาไม้แก้ว

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง