จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกตรวจวัดแว่นสายตาให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอทัพทัน อำเภอละ ๔๐ ราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาด้านสายตาที่ยังขาดแว่นตาที่ไม่เหมาะสมกับปัญหาสายตา ให้ได้รับ แว่นตาที่ถูกต้อง
เหมาะสม และเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี