จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอภูผาม่าน ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ
ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพ
จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายถวาย เต็มวงษ์ บ้านเลขที่ 101/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน
2.นางสาวสุภาพร แสงป้อง บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน
3.นายบัญรงค์ นาคมั่น บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น