จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
โดยมีกิจกรรมร่วม ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ 200 ครอบครัว
2. มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 20 ทุนๆละ 1000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
3. มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 320 ราย โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์