จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย
พร้อมด้วยนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจวัดสายตา สุขภาพจิตเคลื่อนที่ และเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยร่วมออกรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 115 ราย ผู้บริจาคดวงตา
จำนวน 39 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 44 ราย ณ วัดอินทนิเวศน์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากนั้นเวลา 11.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยม
ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสจำนวน 50 ชุด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่