จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านแฮด ประชาชนชาวอำเภอบ้านแฮด ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย
คุณทิพย์วรรณ นามพรม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 7 ให้แก่ครอบครัว
นายเสถียร โทแก้ว และออกเยี่ยมพร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจและชุดเครื่องครัวแก่ครอบครัว นางศรีประไพ ล้านแสนผู้ได้รับอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซม
บ้านพักอาศัย ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัย หลังละ 40,000 บาท (สีหมื่นบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัว
ผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น