จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 3 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเปือยน้อย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเปือยน้อย ประชาชน
ชาวอำเภอเปือยน้อย ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 6 ให้แก่ครอบครัว นางสาวสร้อย ปะทิกะนัง ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม
10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัว
ผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดขอนแก่น