จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายรุจน์ รังษี
นายอำเภอบ้านไผ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณปาณิสรา ธรรมฤทธิ์ ผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพล ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็น
สวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร จำนวน 2 หลังให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
หลังที่ 4 ให้แก่ครอบครัวนางสาวบุญหก ขุ่มด้วง ณ บ้านเลขที่ 21 บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
หลังที่ 5 ให้แก่ครอบครัวนางสาวใหม่ กุลเนาว์ ณ บ้านเลขที่ 15 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง
และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ
และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัวผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น