จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เวลา 14.30 น. ณ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอเวียงเก่า ร่วมออกเยี่ยมพร้อมทั้งมอบ
ชุดธารน้ำใจและชุดเครื่องครัวแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ได้รับอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30
และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน
รายละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายวิชิต เขียวเนียน ณ บ้านเลขที่ 182 บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า
2. นายปราณี สีดาอุบล ณ บ้านเลขที่ 15 บ้านหนองเตาปูน หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น