จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ บ้านเลขที่ 35 บ้านมีชัย หมู่ที่ 9  ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายชาญชัย วัฒนะรัตน์ นายอำเภอเวียงเก่า หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ประชาชนชาวอำเภอเวียงเก่า ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 3 ให้แก่ครอบครัว นางบานชื่น ทำทวี ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30
และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ก็ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัว
ผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น