จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 72 บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอหนองนาคำ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองนาคำ
ประชาชนชาวอำเภอหนองนาคำ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณรัศมี ชาคริตานนท์ ผู้จัดการเขตขอนแก่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 2 ให้แก่ครอบครัว นางธุณินทร์ พวงพิมพ์ ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัย
แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณี
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
บ้านพักอาศัย จำนวนหลังละ 189,200 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ก็ได้นำ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด มามอบให้แก่ครอบครัว
ผู้รับมอบบ้านพักอาศัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น