จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบล
แหลมโตนด อำเภอควนขนุน จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางนุ้ย คงดำ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2.นายร่อง ฉิมรักษ์ อายุ 99 ปีบ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3.นางหมุน คงชู อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 4 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4.นางภักดิ์ แป้นชุม อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 175 หมู่ที่ 6 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
5.นางชื่น คงปาน อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 8 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง