จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนปงท่าข้าม
อ.สูงเม่น ที่มีฐานะยากจนแต่ฐานะยากจนจำนวน 5 คน เนื่องจากทางโรงเรียนแจ้งขอรับทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั้ง 5 คนต่อไป เหล่ากาชาดได้ให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมอบถุงยังชีพมุ้ง และผ้าเช็ดตัวคนละ 1 ชุด ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้เยี่ยมดูบ้านที่พักอาศัยของนักเรียน จำนวน 2 ราย
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นปรับปรุงบ้านให้ต่อไป

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่