จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
นางอัมราพร มุ้งทอง นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 2 ราย โดยได้มอบเงินช่วยแหลือเบื้องต้น รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท และมอบถุงยังชีพรายละ
1 ชุด ดังนี้
1. นายสุวรรณ ผาตุ้ย อายุ 54 ปี ผู้ป่วย stroke เส้นเลือดตีบที่สมองซีกขวา
2. นางประเทือง ด้วงมัน อายุ 84 ปี ผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุน

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่