จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
นางอัมราพร มุ้งทอง นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น
พร้อมด้วยนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการ
ประชาชนตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บูรณาการกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน
100 ชุด และแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสายตายาวและด้อยโอกาสจำนวน 320 ราย โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หมู่ที่ 9 บ้านเวียงทองใหม่ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่