จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบรถจักรยาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดาวเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจาก
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้รับทราบปัญหาและมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองในการขาดแคลนพาหนะ
รับ - ส่ง นักเรียน เพื่อในการเดินทางไป – กลับ ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 12 คัน ตามโครงการ " สองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อการศึกษา " โดยมี
นายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหลวง และร่วมมอบจักรยานให้แก่นักเรียน

จังหวัดอุทัยธานี