จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายสมชาย ยอดบัว บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
มอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี