จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลระบำ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 80 ชุด และแจกขนมขวานเย็นฟรี ให้แก่ผู้ประสบ
สาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ภายในงาน

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี