จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรม ซึ่งจากการสำรวจได้พบว่าจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ
และเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 22.8 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในภาวะที่สังคมของจังหวัดนครสวรรค์
เป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุสูงเกินอัตราที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ ๒๐ ปัญหาที่ต้องแก้ไขก็คือ ภาครัฐ ชุมชน และครอบครัว จะต้องดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่าย
ในการยังชีพ รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่เหมาะสม ซึ่งทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ควรให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมสุขภาพ
รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟู ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาภาวการณ์เจ็บป่วย หรือเป็นโรคเรื้อรัง โดยให้ผู้สูงอายุและครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได้
อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดโครงการจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์