จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโนนศิลา ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วย
ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสอน สุภา บ้านเลขที่ 141/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา
2.นางสี ศรีแก้ว บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น