จังหวัดอำนาจเจริญ

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีเปิดการอบรม
โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร”การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยมีนายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ซึ่งโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 6 คน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
จากสภากาชาดไทยเรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ